Vilkår & Betingelser

Generelle Vilkår & betingelser

Det er vigtigt du læser hele dette afsnit grundigt igennem, da du ved din tilmelding accepterer at overholde de vilkår og betingelser der fremgår af teksten.

Overtrædelse af reglerne kan medføre karantæne og udelukkelse fra siden.

Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og DanskNetAuktion's („DNA“, „vi“ eller „os“) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som DNA udbyder gennem dette site. Det er gratis at tilmelde sig til DNA, når du tilmelder dig til DNA, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale. Du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene i indeværende aftale, hver gang du bruger DNA's tjenester. Du skal være mindst 18 år for at købe og sælge på DNA, og det bekræfter du at være ved din tilmelding. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@dansknetauktion.dk

Denne aftale omfatter.

I: De regler der gælder for handler indgået via DNA's tjenester.

II: DNA's persondatapolitik.

III: Øvrige vilkår og betingelser for anvendelse af DNA's tjenester.

Ændringer af denne aftale.

DNA forbeholder sig ret til at foretage tilføjelser og ændringer til aftalen. Ændringer vil blive informeret via e-mail og opslag på nyhedssektionen, senest fire uger før ikrafttræden. Tilbudte handelsregler, aukionestyper, kategorier samt øvrige tjenester der tilbydes, kan dog ændres uden varsel. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte under ændrede regler, bedes du informere os via e-mail: info@dansknetauktion.dk, fra den dag hvor de reviderede regler træder i kraft, vil din konto blive suspenderet, og du vil ikke længere være i stand til at benytte DNA's tjenester.

Tilmelding.

Det er en forudsætning for registrering at du har en aktiv e-mail adresse, da der sendes en mail med link som er nødvendig for at aktivere din konto.

Ved tilmelding accepterer du DNA's generelle vilkår og betingelser, samtidig forpligter du dig til at benytte dit rigtige navn, adresse samt alle andre informationer, du bliver bedt om at oplyse. Det er en forudsætning for

Minimumsalder for tilmelding er 16 år.

Du skal ved tilmelding tage stilling til om du ønsker at blive registreret som privat eller erhvervsdrivende, sidstnævnte kræver at du er i besiddelse af et cvr nummer. Du betragtes som værende erhvervsdrivende, når din omsætning er mere end 50.000 kr. per løbende 12 måneder, eller hvis du sælger varer som vurderes købt med videresalg for øje. I begge tilfælde er du forpligtet til at cvr-registrere dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og oplyse CVR nummer til DNA. DNA forbeholder sig uden forudgående varsel, retten til at ændre din status fra privat til erhvervsdrivende.

Det vil resultere i øjeblikkelig udelukkelse, såfremt der konstateres ukorrekte oplysninger.

Persondata.

DNA's persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser, giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data. Klik her, for at læse vores persondatapolitik.

Diskretion.

De oplysninger du modtager om andre brugere i forbindelse med en handel, forpligter du dig til at behandle fortroligt. Oplysningerne må udelukkende anvendes til at gennemføre den indgåede handel.

DNA's Rolle

DNA har som udgangspunkt ingen part i handler på sitet. DNA stiller udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Vi er hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester. DNA er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd eller for de varer eller tjenester, somudbydes til salg eller levering – uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

DNA har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til atlevere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale. DNA forhåndsgodkender ikke de noteringer og varer der udbydes på siden. Det er defor ikke muligt for os at garantere rigtigheden i varebeskrivelser, lovligheden af de udbudte varer, eller sælgeres ejendomsret. Som følge heraf, opfordres du til at udvise den samme forsigtighed, hvad enten du er køber eller sælger, som du ville gøre ved alleandre former for handel du indgår med personer du ikke kender.

DNA forbeholder sig retten til, men uden at være forpligtet til det, undersøge, hvorvidt noterede varer kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der ertilgængelige for DNA.

Misbrug.

DNA forbeholder sig ret til at suspendere eller ophæve din konto, som er eller forekommer os at være genstand for gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale herunder at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet medsådanne konti. Hvis din konto bliver indstillet eller ophævet, kan du ikke bruge DNA's tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.Suspendering eller ophævelse af din konto samt ophævelse af noteringer eller dertil forbundne handler i tilfælde af dit misbrug sker uden refusion af oprettelsesgebyrer eller betaling for andre tjenester, udbudt af DNA.

Som medlem er du indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en notering eller en handel tilbage, som ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. Ligeledes forbeholder vi os ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor, herunder tekniske vanskeligheder, som berører DNA. Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt.

Adgang til DNA.

Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til DNA's tjenester. Du anerkender, at DNA's tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

Ansvarsfritagelse.

DNA er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået, enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. DNA fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

DNA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som DNA ikke er herre over, og som ikke med rimelighed burde have været forudset eller overvundet.

Gebyrer.

Som bruger accepterer du at betale de til enhver tid gældende gebyrer, som opkræves i forbindelse med oprettelse og gennemførelse af handler på DNA. Som bruger anerkender og accepterer du ligeledes, at DNA er berettiget til at ændre beløbet eller gebyrenes beregningsgrundlag. Permanente nedsættelser vil kunne foretages uden foudgående varsel, hæves gebyrer, vil dette blive bekendtgjort med mindst 2 ugers varsel.

lions